تقاضای تصفیه ­حساب  

 

           دانشجویان برای فارغ التحصیلی و دریافت مدرک دانش آموختگی در پایان دوره تحصیلی خود، لازم است مراحل مختلف  تصفیه حساب را بر اساس فرم تصفیه حساب انجام بدهند. ردیف 2 برگه تصفیه حساب مربوط به مدیریت کتابخانه و منابع مرجع است. با ارائه این برگ از سوی دانشجو دسترسی ها به کتابخانه دیجیتال، پایگاه های اطلاعاتی و سیستم امانت کتابخانه برای دانشجو غیرفعال خواهد شد. برای تکمیل فرایند تصفیه حساب لازم است کلیه منابع در دست امانت به کتابخانه بازگردانده شود. برای آگاهی از مراحل مختلف تصفیه حساب روی لینک فرم آن در متن بالا کلیک کنید.