عبارت جستجو در
تاریخ اثر از سال تا سال
زبان اثر
Collapse همه مراکز اطلاع رسانیهمه مراکز اطلاع رسانی
Collapse دانشگاه‌ها و موسسه‌هاى آموزشىدانشگاه‌ها و موسسه‌هاى آموزشى
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
دانشگاه صنعتي شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامي - واحد نجف آباد
دانشگاه آزاد اسلامي - واحد رودهن
دانشگاه آزاد اسلامي - واحد قوچان
دانشگاه زنجان
دانشگاه قم
دانشگاه مفيد - کتابخانه و مرکز اسناد
Collapse پژوهشگاه‌ها و موسسه‌هاى تحقيقاتىپژوهشگاه‌ها و موسسه‌هاى تحقيقاتى
سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران
مرکز دايره المعارف بزرگ اسلامي
Collapse وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هاوزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها
شرکت مهندسي قدس نيرو - کتابخانه
سازمان صدا و سيما - کتابخانه
کتابخانه‌هاى کودکان و نوجوانان
کتابخانه‌هاى عمومى


طراحی و تولید توسط نوسا